ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๑ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาโท) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๓ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๔ ตำแหน่ง นิติกร (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๕ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๑ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาโท) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๓ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๔ ตำแหน่ง นิติกร (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๕ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาโท) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตราการป้องกันมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป