สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่ 
email: online@inet.co.th
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน)

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02-140-6236 ,02-140-6239 ,02-140-6241 , 02-140-6242  โทรสาร 02-140-6248
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ 
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเเข่งขัน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์  https://energy.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :
1.
ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ภายในเวลาทำการของธนาคาร
2.การชำระเงินผ่าน ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.00 น. 
3.การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ถึงวันที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.00 น.
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ พิมพ์ใบสมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และนำมายื่นในวันสอบ
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรายชือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับสอบ
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-140-6236 ,02-140-6239, 02-140-6241 , 02-140-6242  ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.