สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่ 
email: online@inet.co.th
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน)

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02-140-6236 ,02-140-6239 ,02-140-6241 , 02-140-6242  โทรสาร 02-140-6248
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเเข่งขัน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์  https://energy.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ พิมพ์ใบสมัครได้ตั้งเเต่วันที่วันที่  19 เมษายน 2562  และนำมายื่นในวันสอบ
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรายชือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับสอบ
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-140-6236 ,02-140-6239, 02-140-6241 , 02-140-6242  ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.