ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
----------------------------------------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ  (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอเลื่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอเลื่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน